MR

De Medezeggenschapsraad van De Westbroek bestaat uit twee ouder(s)/verzorger(s) en twee leerkrachten. De leden bespreken een aantal keer per jaar de gang van zaken op school met de directeur. Over een aantal zaken binnen de school heeft de Medezeggenschapsraad advies- of instemmingsrecht, bijvoorbeeld de begroting en de benoeming van nieuw personeel. Verder komen tijdens de vergaderingen allerlei onderwerpen aan de orde die voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) of leerkrachten van belang zijn. Aan het begin van het schooljaar brengt de Medezeggenschapsraad een jaarverslag uit over haar activiteiten van het afgelopen schooljaar.

De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

* jaarplan
* de besteding van het geld van de school
* begroting
* schoolgids
* inzet ouderparticipatie


In het MR regelement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.
Over sommige onderwerpen mag de Medezeggenschapsraad alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de Medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad er mee heeft ingestemd.

 

De Medezeggenschapsraad vergadert een paar maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.